Die 67 Würfe des Kodokan-Judo
Go-Kyo no Waza    (Go=fünf / Kyo=Lehre -> "die fünf Lehren" / Waza=Techniken -> "Die Techniken der fünf Lehrgruppen")
40-Wurftechniken -
(klicke auf die Bilder, um ein Video zu sehen)De-Ashi-Barai
Hiza-Guruma
Sasae-Tsuri-Komi-Ashi
O-Soto-Gari
O-Uchi-Gari
Uki-Goshi
O-Goshi
(Morote) Seoi-Nage